انواع ثبت نام

A2D5DC41-4003-41D4-A542-B10111FDFAC7
2008EC47-141E-469E-B570-B309543DFEE2
ثبت نام KYC
2008EC47-141E-469E-B570-B309543DFEE2
ثبت نام وابسته
F53D1DCE-9116-4463-9849-263D7B49E5D8
ورود
 ثبت نام KYCثبت نام وابسته
امانت گرفتن
سپرده
کسب کمیسیون وابسته

یک حساب | یک ورود. لطفا هنگام ثبت نام فقط از یک آدرس ایمیل استفاده کنید.

KYC یعنی مشتری خود را بشناسید. برای جلوگیری از پولشویی توسط رگولاتورها الزامی است.